Regulamin

Regulamin 10. Plebiscytu Terra Flower Power – Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce 2021

Zasady ogólne

 1. Dane organizatora konkursu: Terra Group Bogusław Albinowski, Generała Józefa Sowińskiego 42a, 65-427 Zielona Góra, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski.
 2. Fundatorem nagród jest: Terra Group, Generała Józefa Sowińskiego 42a, 65-427 Zielona Góra, woj. lubuskie, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski.
 3. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 6 zdjęć ukwiecenia przestrzeni publicznych (szczególnie mile widziane produkty Terra Group, to jest kaskadowe kwietniki, donice miejskie, skrzynie kwiatowe) na adres e-mail: konkurs@terra-pl.eu, w komentarzu do posta konkursowego na profilu facebook.com/inspirowani/ w serwisie Facebook lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta firmy Terra Group lub formularza zgłoszeniowego na stronie www.inspirowaninatura.pl/plebiscyt2021.
 6. W przypadku nadesłania więcej niż 6 zdjęć Organizator selekcjonuje zdjęcia, by w galerii znalazło się nie więcej niż 6 zdjęć.
 7. Zgłoszenie musi zawierać nazwę miasta oraz dane autora (imię i nazwisko lub pseudonim).
 8. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez adres e-mail: marketing@inspirowaninatura.pl.
 9. Ze zdobywcą nagrody Organizator będzie kontaktować się w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu drogą mailową lub telefoniczną.
 10. Warunkiem wydania nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie do 7 dni od wiadomości kontaktowej.
 11. Organizator przekaże nagrody autorom nagrodzonych zdjęć drogą mailową.
 12. Organizator przekaże nagrody zwycięzcom kategorii głównej poprzez rabat na zakup produktów i/lub usług od Terra Group Bogusław Albinowski w kwocie adekwatnej do nagrody.
 13. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 14. W głosowaniu w Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada konto w serwisie Facebook.
 15. Zabrania się:
 • Głosowania za pośrednictwem nieprawdziwych kont w serwisie Facebook,
 • Kupowania głosów,
 • Stosowania wszelkich nieuczciwych praktyk, niezgodnych z regulaminem Plebiscytu lub regulaminem serwisu Facebook.

Słownik pojęć

 1. Blog – serwis administrowany przez firmę Terra Group, udostępniony pod adresem www.inspirowaninatura.pl.
 2. Plebiscyt Terra Flower Power – konkurs fotograficzny organizowany na profilu Facebook Inspirowani Naturą – www.facebook.com/inspirowani/. Inaczej: Konkurs / Plebiscyt.
 3. Zwycięzca  – miejscowość, która zdobędzie najwięcej kliknięć „lubię to” w głosowaniu w serwisie Facebook.
 4. Uczestnik konkursu – miejscowość przedstawiona na zdjęciach będących zgłoszeniem do konkursu. Uczestnikiem reprezentującym miejscowość jest również spółdzielnia mieszkaniowa, osiedle, wspólnota mieszkaniowa, dzielnica, etc.
 5. Zgłoszenie/zdjęcie – każde nadesłane do Plebiscytu zdjęcie reprezentujące konkretną przestrzeń publiczną.

Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 1.07.2021 r. o godzinie 10:00.
 2. Etap nadsyłania zdjęć kończy się z dniem: 01.08.2021 r. o godzinie 10:00.
 3. Etap głosowania w konkursie zaczyna się z dniem: 01.08.2021 r. o godzinie 18:00.
 4. Główny etap konkursu (głosowanie) kończy się z dniem: 19.08.2021 r. o godzinie 18:00.
 5. Ogłoszenie wyników odbywa się z dniem: 19.08.2021 r. o godzinie 18:10.
 6. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu są prezentowane na stronie www.inspirowaninatura.pl, w zakładce „plebiscyt 2021” – www.inspirowaninatura.pl/plebiscyt-2021.Po etapie nadsyłania zgłoszeń z każdego miasta wybierane jest przez Kapitułę Organizatora jedno zdjęcie, które reprezentuje miasto w głosowaniu w serwisie Facebook na profilu www.facebook.com/inspirowani/.
 7. W przypadku osiągnięcia identycznej liczby głosów dla miast w pierwszej trójce nagrody przyzwane są ex aequo.
 8. Autor zdjęcia może zasugerować Organizatorowi zdjęcie, które ma reprezentować miasto w głosowaniu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do edycji zdjęć w przypadku potrzeby ochrony wizerunku osób na nich przedstawionych.
 10. Jeśli w ramach zgłoszenia konkursowego dojdzie do utrwalenia wizerunku, osoba nadsyłająca zdjęcia wyraża on w wyniku publikacji (serwis Facebook, post konkursowy) zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnieni wizerunku, a także modyfikację, o której mowa w punkcie 9.
 11. Jeśli zdjęcia przedstawiają wizerunek osoby innej niż autor zgłoszenia, autor potwierdza, że uzyskał zgody wspomnianych osób na wykorzystanie wizerunku, a także rozpowszechnianie zdjęć umożliwiające udział w Konkursie w obrębie serwisu Facebook, bloga www.inspirowaninatura.pl, a także innych działań marketingowych prowadzonych przez firmę Terra Group Bogusław Albinowski.
 12. Jeśli na zdjęciu/zgłoszeniu zostaje uwiecznionych wizerunek osoby niepełnoletniej, osoba nadsyłająca zdjęcie deklaruje, iż przysługuje mu pełnia władzy rodzicielskiej wobec wspomnianego dziecka.
 13. W przypadku złamania założeń wymienionych w punktach 10,11,12 Organizator ma prawdo do wykluczenia nadesłanych zdjęć z udziału w plebiscycie. W przypadku braku nadesłania innych zdjęć, zgłaszane miasto traci prawo do nagrody, autor zgłoszenia zobowiązuje się do realizacji ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez poszkodowane strony
 14. Głosowanie trwa od 01.08, godzina 18:00 i odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „lubię to” pod wybranym zdjęciem w galerii konkursowej na profilu Facebook na profilu www.facebook.com/inspirowani/. Koniec głosowania: 19.08, godzina 18:00.
 15. Nagrodami głównymi dla miast w Plebiscycie są:

 

 • I miejsce: voucher na zakup produktów i/lub usług w obrębie firmy Terra Group o wartości 9 tys. zł i prezentacja miasta na jednej z kart miejskiego kalendarza Terra na 2022 rok.
 • II miejsce: voucher na zakup produktów i/lub usług w obrębie firmy Terra Group o wartości 4,5 tys. zł.
 • III miejsce: voucher na zakup produktów i/lub usług w obrębie firmy Terra Group o wartości 2,5 tys. zł.

 

 1. Wartość nagród jest wartością netto.
 2. Wartość nagród obejmuje koszty transportu.
 3. Voucher obowiązuje od momentu przekazania przez 365 dni.
 4. Nagroda musi być wykorzystana jednorazowo.
 1. Zwycięzca/Miasto może:

 

 • dokonać zakupów w ofercie Terra Group Bogusław Albinowski za pełną kwotę nagrody.
 • dokonać zakupów w ofercie Terra Group Bogusław Albinowski za kwotę niższą od wartości nagrody (różnica nie zostaje rekompensowana).
 • dokonać zakupów w ofercie Terra Group Bogusław Albinowski za kwotę wyższą od wartości nagrody pod warunkiem uregulowania różnicy.

 

 1. Nie ma możliwości wypłaty nagrody w formie gotówkowej.
 1. Nagrodami dla autorów zgłoszeń są vouchery/kody rabatowe na zakupy w sklepie www.makeithome.pl o wartości 100 zł dla:

 

 • 10 autorów zgłoszenia ze zwycięskiego miasta.
 • 5 autorów zgłoszenia z miasta z drugiego miejsca.
 • 3 autorów zgłoszenia z miasta z drugiego miejsca.

 

 1. Nie ma możliwości wypłaty równowartości nagrody dla autora zgłoszenia w postaci gotówkowej.
 1. Voucher dla autorów zgłoszeń obowiązuje od momentu przekazania przez 365 dni.
 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dla danego miasta jest większa niż liczba przewidzianych nagród,  Organizator wybierze pulę zwycięzców .
 3. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dla danego miasta jest mniejsza niż liczba przewidzianych nagród, wartość nagród zostanie przeniesiona do puli nagród dla miasta.
 4. W przypadku, gdy zwycięzcą zostanie podmiot inny niż miasto/wieś, to jest spółdzielnia mieszkaniowa, osiedle, firma prywatna, etc. nagroda zostaje w pierwszej kolejności przekazana do władz miasta. Istnieje możliwość przekazania nagrody na rzecz osób bądź jednostek trzecich.
 5. Nagrodami dla wszystkich autorów zdjęć są kody rabatowe do sklepu www.makeithome.pl o wartości 30% (nie łączy się z innymi promocjami, obowiązuje przez 365 dni od przekazania).
 6. Użytkownik serwisu Facebook może oddać jeden głos na każdego uczestnika raz w ciągu trwania całego konkursu.
 7. Jeden użytkownik może zgłosić dowolną liczbę uczestników do konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania nadesłanymi zdjęciami w celach marketingowych.

Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w serwisie Facebook: www.facebook.com/inspirowani/, w specjalnym poście konkursowym oraz na blogu www.inspirowaninatura.pl/plebiscyt2021.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy świadczący usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do galerii nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z 3 dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
 7. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Organizatora Konkursu i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.
 8. Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 9. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu. Wszelkie skargi oraz pytania dotyczące Konkursu powinny być kierowane do Organizatora.
 10. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook Inc. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Terra Group Bogusław Albinowski, Generała Józefa Sowińskiego 42a, 65-427 Zielona Góra.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@terra-pl.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami konkursu, programu, plebiscytu.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • do cofnięcia zgody,
 • przenoszenia danych.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (promocji, programie lojalnościowym, konkursie, plebiscycie).
 3. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie.
 4. Zebrane dane osobowe zawierają się w kategorii danych niewrażliwych.
 5. Zebrane dane osobowe nie są w jakikolwiek sposób powiązane z przetwarzaniem danych osobowych przez Facebook Inc. oraz pozwalają na ich wyłączne wykorzystanie przez Terra Group Bogusław Albinowski.

pobierz regulamin w formacie .pdf