Regulamin Plebiscytu „Najpiękniejsze miasto w Polsce”

image_pdfZapisz ten artykuł w formacie .pdfimage_printWydrukuj ten artykuł

Regulamin plebiscytu „Najpiękniejsze miasto w Polsce”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady plebiscytu „Najpiękniejsze miasto w Polsce” (zwany dalej „Plebiscyt”).

2. Organizatorem Plebiscytu jest firma Terra® z siedzibą przy ul. Piastowska 4, 66-620 Gubin. Wpisana do CEIDG pod nazwą Terra – Bogusław  Albinowski (zwany dalej „Organizator”)

3. Plebiscyt odbywać się będzie w formie „on-line” za pośrednictwem strony internetowej www.inspirowaninatura.pl

4. Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Celem Plebiscytu jest wyłonienie 12 najpiękniejszych miast w Polsce, które w przestrzeni miejskiej wykorzystały produkty od firmy Terra®.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

1. Uczestnikiem Plebiscytu może być Miasto reprezentowane przez pracowników Urzędu Miasta lub Gminy lub użytkownicy portalu www.inspirowaninatura.pl. Uczestnik niebędący Urzędnikiem Samorządowym, może również zgłosić miasto do udziału w Plebiscycie poprzez wysłanie zdjęcia bądź zdjęć (zwany dalej „Zgłoszeniem”). Zgłoszenie będzie opublikowane na portalu www.inspirowaninatura.pl w zakładce Galeria https://inspirowaninatura.pl/galeria/.

2. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oświadcza, że:

• Posiada pełnię praw autorskich do zamieszczonego przez niego utworu fotograficznego określanego terminem „Zgłoszenie”.

• Wysłane do Plebiscytu Zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów.

• Udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie ze Zgłoszenia w celu jej publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz materiałach reklamowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej w Plebiscycie przez Uczestników.

III. ZASADY UDZIAŁU W PLEBISCYCIE

1. Zgłoszeniem  jest zdjęcie lub max. 5 zdjęć w formacie JPG. Zdjęcie powinno przedstawiać zastosowanie produktów firmy Terra® w przestrzeni miejskiej.

2. Uczestnik bierze udział w Plebiscycie poprzez wysłanie zdjęć w formacie JPG na adres foto@terra-pl.eu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Prac sprzecznych z regulaminem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.

4. O wykluczeniu Pracy z Plebiscytu decyduje Organizator. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

IV. HARMONOGRAM

1. Plebiscyt rozpoczyna się 16.07.2012 r., a kończy 20.08.2012 r.

2. Zdjęcia należy przesyłać do 31.07.2012 r. do godz. 12.00

3. Głosowanie na zgłoszone miasta rozpoczyna się 1.08.2012 r., a kończy się 20.08.2012 o godz. 10.00.

4. Wyniki Plebiscytu zostaną opublikowane 20.08.2012 roku na stronie internetowej

www.inspirowaninatura.pl.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY

1. Wszystkie zgłoszone do Plebiscytu Prace będą akceptowane przez Organizatora, który podejmie decyzję o zakwalifikowaniu Prac do Plebiscytu.

2. W przypadku wykluczenia Pracy przez Organizatora, autor usuniętej Pracy zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony.

3. Spośród zakwalifikowanych Zgłoszeń użytkownicy portalu www.inspirowaninatura.pl poprzez głosowanie na dane miasto zadecydują o rozstrzygnięciu Plebiscytu. Tytuł  „Najpiękniejszego miasta w Polsce” otrzyma 12 miast, które uzyskają największą liczbę głosów.

4. Głosującymi są wszyscy użytkownicy portalu www.inspirowaninatura.pl. Głosujący może oddać tylko jeden głos na dane miasto – Zgłoszenie.

5. 12 najpiękniejszych miast, które zdobędą największą liczbę głosów w Plebiscycie, może zostać przedstawionych w popularnym kalendarzu na rok 2013. Ostatecznego wyboru dokona organizator Plebiscytu.

6. 20 osób, które zgłoszą swoje miasto do udziału w Plebiscycie, otrzyma drogą losową kalendarz na rok 2013 ze zdjęciami przedstawiającymi zwycięskie w Plebiscycie miasta. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 1 sierpnia 2012 r. na portalu www.inspirowaninatura.pl.

7. Wyłonieni Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą e-mailową.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Plebiscycie.

2. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia Organizatorowi Plebiscytu wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów. Dotyczy to także kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem przeciwko Uczestnikowi roszczeń odszkodowawczych, tym samym Organizator zostanie zwolniony ze wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Plebiscytu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Plebiscytu lub przerwania go bez podania konkretnej przyczyny.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem zobowiązań przez Organizatora, będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg. właściwości ogólnej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.inspirowaninatura.pl w czasie trwania Plebiscytu oraz w siedzibie Organizatora.

6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 12.07.2012 r.

7. Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są pod adresem e-mailowym marketing@inspirowaninatura.pl


Cześć!
Nie Przegap! Dołącz do Naszego Newslettera!
Otrzymuj informacje o nowościach, specjalnych promocjach i inspirujących treściach. Wprowadź swój e-mail i bądź z nami na bieżąco!
Kamila Pieślak i zespół Terra Group

Dodaj komentarz