Regulamin

Regulamin 9. Plebiscytu Terra Flower Power – Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce 2020

Zasady ogólne

 1. Dane organizatora konkursu: Terra Group Bogusław Albinowski, Generała Józefa Sowińskiego 42a, 65-427 Zielona Góra, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski.
 2. Fundatorem nagród jest: Terra Group, Generała Józefa Sowińskiego 42a, 65-427 Zielona Góra, woj. lubuskie, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski.
 3. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 6 zdjęć ukwiecenia przestrzeni publicznych (szczególnie mile widziane produkty Terra Group, to jest kaskadowe kwietniki, donice miejskie, skrzynie kwiatowe) na adres e-mail: konkurs@terra-pl.eu, w komentarzu do posta konkursowego na profilu www.facebook.com/inspirowani/ w serwisie Facebook lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta firmy Terra Group lub formularza zgłoszeniowego na stronie www.inspirowaninatura.pl/plebiscyt2020.
 6. Zgłoszenie musi zawierać nazwę miasta oraz dane autora (imię i nazwisko lub pseudonim).
 7. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez adres e-mail: marketing@inspirowaninatura.pl.
 8. Ze zdobywcą nagrody Organizator będzie kontaktować się w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 9. Warunkiem wydania nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie do 7 dni od wiadomości kontaktowej. Odpowiedź powinna zawierać adres pocztowy zwycięzcy, na który zostanie przesłana nagroda.
 1. Organizator przekaże nagrody autorom nagrodzonych zdjęć za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. W głosowaniu w Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada konto w serwisie Facebook.
 4. Zabrania się:
 5. Głosowania za pośrednictwem nieprawdziwych kont w serwisie Facebook,
 6. Kupowania głosów,
 7. Stosowania wszelkich nieuczciwych praktyk, niezgodnych z regulaminem Plebiscytu lub regulaminem serwisu Facebook.

Słownik pojęć

 1. Blog – serwis administrowany przez firmę Terra Group, udostępniony pod adresem www.inspirowaninatura.pl.
 2. Plebiscyt Terra Flower Power – konkurs fotograficzny organizowany na profilu Facebook Inspirowani Naturą – www.facebook.com/inspirowani/. Inaczej: Konkurs / Plebiscyt.

Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 1.07.2020 r. o godzinie 10:00.
 2. Etap nadsyłania zdjęć kończy się z dniem: 02.08.2020 r. o godzinie 23:59.
 3. Etap głosowania w konkursie zaczyna się z dniem: 03.08.2020 r. o godzinie 10:00.
 4. Główny etap konkursu (głosowanie) kończy się z dniem: 17.08.2020 r. o godzinie 10:00.
 5. Ogłoszenie wyników odbywa się z dniem: 17.08.2020 r. o godzinie 10:00.
 6. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu są prezentowane na stronie www.inspirowaninatura.pl, w zakładce „plebiscyt 2020”. – www.inspirowaninatura.pl/plebiscyt-2020.Po etapie nadsyłania zgłoszeń z każdego miasta wybierane jest przez Kapitułę Organizatora jedno zdjęcie, które reprezentuje miasto w głosowaniu w serwisie Facebook na profilu www.facebook.com/inspirowani/.
 7. Autor zdjęcia może zasugerować Organizatorowi zdjęcie, które ma reprezentować miasto w głosowaniu.
 8. Głosowanie trwa od 03.08, godzina 10:00 i odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „lubię to” pod wybranym zdjęciem w galerii konkursowej na profilu Facebook na profilu www.facebook.com/inspirowani/. Koniec głosowania: 17.08, godzina 11:00.
 9. Nagrodami dla miast w Plebiscycie są:
 1. Nagrodami dla 10 autorów zgłoszeń są:
 • Wiszące doniczki B.For soft air – kolor lawendowy – od sklepu www.makeithome.pl (zwycięzców wskazuje Kapituła Organizatora).
 • Nagrody dla autorów zgłoszeń wręczane są osobom wybranym spośród wszystkich autorów nadesłanych zdjęć w kategorii „najlepsze zdjęcie”.
 • Nagrodami dla wszystkich autorów zdjęć są kody rabatowe do sklepu www.makeithome.pl o wartości 30% (nie łączy się z innymi promocjami).
 1. Użytkownik serwisu Facebook może oddać jeden głos na każdego uczestnika raz w ciągu trwania całego konkursu.
 2. Jeden użytkownik może zgłosić dowolną liczbę miast do konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania nadesłanymi zdjęciami w celach marketingowych.

Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w serwisie Facebook: www.facebook.com/inspirowani/, w specjalnym poście konkursowym oraz na blogu www.plebiscyt-2020/www.inspirowaninatura.pl
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy świadczący usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do galerii nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z 3 dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
 7. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Organizatora Konkursu i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.
 8. Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 9. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu. Wszelkie skargi oraz pytania dotyczące Konkursu powinny być kierowane do Organizatora.
 10. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Terra Group Bogusław Albinowski, Generała Józefa Sowińskiego 42a, 65-427 Zielona Góra.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@terra-pl.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami konkursu, programu, plebiscytu.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • do cofnięcia zgody,
 • przenoszenia danych.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (promocji, programie lojalnościowym, konkursie, plebiscycie).
 3. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie.
 4. Zebrane dane osobowe zawierają się w kategorii danych niewrażliwych.
 5. Zebrane dane osobowe nie są w jakikolwiek sposób powiązane z przetwarzaniem danych osobowych przez Facebook, Inc oraz pozwalają na ich wyłączne wykorzystanie przez Terra Group Bogusław Albinowski oraz partnerów związanych z organizacją Konkursu.