Plebiscyt 2019 Regulamin

Regulamin 8. Plebiscytu Terra Flower Power – Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce 2019

 

1. Zasady ogólne

1. Dane organizatora konkursu: Terra Group, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra, powiat Zielona Góra, woj. lubuskie, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski.

2. Fundatorem nagród jest: Terra Group, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra, powiat Zielona Góra, woj. lubuskie, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski.

3. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 6 zdjęć ukwiecenia przestrzeni publicznych produktami Terra Group (kwietniki, donice miejskie, skrzynie kwiatowe) na adres e-mail: konkurs@terra-pl.eu, w komentarzu do posta konkursowego na profilu www.facebook.com/inspirowani/ w serwisie Facebook lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta firmy Terra Group lub formularza zgłoszeniowego na stronie www.inspirowaninatura.pl/plebiscyt2019.

6. Zgłoszenie musi zawierać nazwę miasta oraz dane autora (imię i nazwisko lub pseudonim).

7. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez adres e-mail: marketing@inspirowaninatura.pl.

8. Ze zdobywcą nagrody Organizator będzie kontaktować się w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

9. Warunkiem wydania nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie do 7 dni od wiadomości kontaktowej. Odpowiedź powinna zawierać adres pocztowy zwycięzcy, na który zostanie przesłana nagroda.

10. Organizator przekaże nagrody autorom nagrodzonych zdjęć za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy.

11. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

12. W głosowaniu w Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada konto w serwisie Facebook.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zawartości galerii.

14. Zabrania się:

a. Głosowania za pośrednictwem nieprawdziwych kont w serwisie Facebook,

b. Kupowania głosów,

c. Stosowania wszelkich nieuczciwych praktyk, niezgodnych z regulaminem Plebiscytu lub regulaminem serwisu Facebook.

 

2. Słownik pojęć

1. Blog – serwis administrowany przez firmę Terra Group, udostępniony pod adresem www.inspirowaninatura.pl.

2. Plebiscyt Terra Flower Power – konkurs fotograficzny organizowany na profilu Facebook Inspirowani Naturą – www.facebook.com/inspirowani/. Inaczej: Konkurs / Plebiscyt.

 

3. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 1.07.2019 r. o godzinie 10:00.

2. Etap nadsyłania zdjęć kończy się z dniem: 31.07.2019 r. o godzinie 24:00.

3. Etap głosowania w konkursie zaczyna się z dniem: 01.08.2019 r. o godzinie 10:00.

4. Główny etap konkursu (głosowanie) kończy się z dniem: 26.08.2019 r. o godzinie 10:00.

5. Ogłoszenie wyników odbywa się z dniem: 26.08.2019 r. o godzinie 11:00.

6. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu są prezentowane na stronie www.inspirowaninatura.pl, w zakładce „plebiscyt 2019”.

7. Po etapie nadsyłania zgłoszeń z każdego miasta wybierane jest przez Kapitułę Organizatora jedno zdjęcie, które reprezentuje miasto w głosowaniu w serwisie Facebook na profilu www.facebook.com/inspirowani/.

8. Autor zdjęcia może zasugerować Organizatorowi zdjęcie, które ma reprezentować miasto w głosowaniu.

9. Głosowanie trwa od 01.08, godzina 10:00 i odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „lubię to” pod wybranym zdjęciem w galerii konkursowej na profilu Facebook na profilu www.facebook.com/inspirowani/.

10. Nagrodami dla miast w Plebiscycie są:

  1. I miejsce: kaskadowa konstrukcja kwietnikowa H2000 + pełne ukwiecenie od firmy Ulińscy i prezentacja miasta na jednej z kart miejskiego kalendarza Terra na 2020 rok.
  2. II miejsce: donica miejska Gianto Sito, Plane Ring Lux lub Gianto Tablo z kolekcji TerraForm + pełne ukwiecenie od firmy Ulińscy.
  3. III miejsce: donica miejska Gianto Classic 120 z kolekcji TerraForm + pełne ukwiecenie od firmy Ulińscy.

11. Nagrodami dla 10 autorów zgłoszeń są:

a. Doniczki ziołowe Brussels Herbs Single od sklepu www.makeithome.pl (zwycięzców wskazuje Kapituła Organizatora).

12. Nagrody dla autorów zgłoszeń wręczane są osobom wybranym spośród wszystkich autorów nadesłanych zdjęć w kategorii „najlepsze zdjęcie”.

13. Nagrodami dla wszystkich autorów zdjęć są kody rabatowe do sklepu www.makeithome.pl o wartości 25% (nie łączy się z innymi promocjami).

14. Użytkownik serwisu Facebook może oddać jeden głos na każdego uczestnika raz w ciągu trwania całego konkursu.

15. Jeden użytkownik może zgłosić dowolną liczbę miast do konkursu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania nadesłanymi zdjęciami w celach marketingowych.

 

4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w serwisie Facebook: www.facebook.com/inspirowani/, w specjalnym poście konkursowym oraz na blogu www.inspirowaninatura.pl.

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy świadczący usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do galerii nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z 3 dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.

7. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Organizatora Konkursu i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.

 

5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Terra Group Bogusław Albinowski, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danyc – iodo@terra-pl.eu

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami konkursu, programu, plebiscytu.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

b. do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c. do cofnięcia zgody,

d. przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (promocji, programie lojalnościowym, konkursie, plebiscycie, itp.).

9. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie.