Konkurs wiosenny – pochwal się swoim miastem – regulamin

image_pdfZapisz ten artykuł w formacie .pdfimage_printWydrukuj ten artykuł

Regulamin konkursu – pochwal się swoim miastem w wiosennej odsłonie!

Zasady Ogólne

 1. Dane organizatora konkursu: Terra Group, ul. Sowińskiego 42a 65-419Zielona Góra, powiat Zielona Góra, woj. lubuskie, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski.
 2. Fundatorem nagród jest: Terra Group, ul. Sowińskiego 42a 65-419Zielona Góra, powiat Zielona Góra, woj. lubuskie, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski.
 3. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych. Polityka prywatności: https://terra-pl.eu/ftp/Polityka-w-zakresie-przetwarzania-danych-osobowych-Terra-Group.pdf
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w formie komentarza do postu zdjęcia prezentującego przydomową uprawę warzyw, ziół bądź roślin ozdobnych.
 6. Do konkursu może przystąpić każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiada konto na portalu społecznościowym Facebook i nie jest to konto fikcyjne.
 7. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez portal Facebook lub poprzez adres e-mail: marketing@inspirowaninatura.pl.
 8. Ze zdobywcą nagrody Organizator będzie kontaktować się w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 9. Warunkiem wydania nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie do 7 dni od wiadomości kontaktowej. Odpowiedź powinna zawierać adres pocztowy zwycięzcy, na który zostanie przesłana nagroda.
 10. Organizator przekaże nagrody autorom nagrodzonych komentarzy za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy.

Zasady Konkursu

 1. Na koncie bloga www.inspirowaninatura.pl portalu społecznościowego Facebook pojawi się post konkursowy, do którego w komentarzach będzie można nadsyłać zdjęcie prezentujące wiosenne ukwiecenie wspólnych przestrzeni.
 2. Dodanie zdjęcia w komentarzu przez uczestnika konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na uczestnictwo w konkursie.
 3. Na konkurs składa się jeden etap, po którym nastąpi wyłonienie trzech zwycięzców przez Organizatora. Kapituła Organizatora wybierze trzy zwycięskie zdjęcia podczas zamkniętych obrad na podstawie własnej oceny.
 4. Możliwe jest jednokrotne dodanie komentarza przez jedną osobę. Jeżeli ten sam Uczestnik opublikuje więcej niż jedną odpowiedź konkursową, za zdjęcie konkursowe zgłoszone w Konkursie uważane będzie jedynie zdjęcie zapisane jako pierwsze na Profilu Organizatora w ramach Konkursu.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 22.03.2021 r. o godzinie 13:00.
 6. Etap nadsyłania zdjęć kończy się z dniem: 12.04.2021 r. o godzinie 23:00.
 7. Ogłoszenie wyników odbywa się z dniem: 13.04.2021 r. o godzinie 12:00, wyniki zamieszczone zostaną na blogu www.inspirowaniatura.pl oraz w serwisie Facebook.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 9. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są: I, II, III miejsce: DONICA | ESTORIL WATER RESERVE PASTEL 20 | MALWA
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania komentarza pozostawionego przez uczestnika konkursu pod postem konkursowym na wszelkie sposoby, w tym jako narzędzia marketingowe, informacyjne, promocyjne, reklamowe czy każde inne możliwe materiały mogące posłużyć za promujące Organizatora konkursu.
 11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć nadesłanych przez zwycięzców konkursu.

Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora na stronie https://www.facebook.com/inspirowani.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do galerii nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z 3 dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
 7. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Uczestnik konkursu został o tym poinformowany przez Organizatora Konkursu i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.
 8. Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 9. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu. Wszelkie skargi oraz pytania dotyczące Konkursu powinny być kierowane do Organizatora.
 10. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2021 r.
 12. Przetwarzane dane osobowe są zgodne z Polityką prywatności dostępną pod adresem: https://terra-pl.eu/ftp/Polityka-w-zakresie-przetwarzania-danych-osobowych-Terra-Group.pdf

 

Dodaj komentarz